مرجوع کردن و استرداد وجه واریزی فقط در صورت عدم تطابق محصول با مشخصات انتخاب شده امکان پذیر است. لطفا در انتخاب خود دقت کافی را مبذول فرمایید.